Witaj na stronie poświęconej narzędziom pneumatycznym marki APAC! Oferujemy szeroki wybór profesjonalnych narzędzi, które są niezbędne w każdej warsztacie i garażu. Nasze narzędzia pneumatyczne charakteryzują się wysoką jakością wykonania i niezawodnością, co pozwala na skuteczne i efektywne wykonywanie różnego rodzaju prac remontowych, produkcyjnych i montażowych.

W naszej ofercie znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz do pracy z narzędziami pneumatycznymi: klucze pneumatyczne, wkrętarki, wkrętarki, młoty pneumatyczne, szlifierki pneumatyczne, pistolety lakiernicze i wiele innych. Wszystkie nasze narzędzia pneumatyczne są wykonane z najlepszych materiałów, co gwarantuje trwałość i niezawodność w czasie użytkowania.

Wszystkie nasze narzędzia pneumatyczne są łatwe w obsłudze, dzięki czemu nawet początkujący użytkownicy będą mieli z nimi łatwość. Nasze narzędzia pneumatyczne są także łatwe w serwisowaniu i wymianie części, co pozwala na ich długotrwałe użytkowanie. Wszystkie narzędzia pneumatyczne dostępne w naszej ofercie są produkowane przez renomowanych producentów, co gwarantuje ich wysoką jakość.

Narzędzia pneumatyczne to niezbędny element każdego warsztatu, garażu, czy hobbysty zajmującego się motoryzacją. Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą i wyboru narzędzi pneumatycznych, które spełnią Twoje wymagania i pozwolą na wygodną i skuteczną pracę.

Regulamin zakupów - Ogólne warunki sprzedaży

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY SKLEPU INTERNETOWEGO

www.apac24.pl

1. INFORMACJE OGÓLNE

Następującym wyrażeniom użytym w tekście niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży zostały przypisane następujące znaczenia:

1.1 Ogólne Warunki Sprzedaży – (dalej OWS) niniejszy dokument określający prawa i obowiązki PHU ELHAWO. oraz Klientów związane z zawieraniem Umów sprzedaży towarów za pośrednictwem Sklepu internetowego.

1.2 Sklep internetowy – to strona internetowa o adresie www.apac24.pl (dalej Sklep internetowy) prowadzona przez Sprzedawcę. Dostęp do Sklepu internetowego jest możliwy również za pośrednictwem Aplikacji mobilnej.

1.3 Sprzedawca: PHU ELHAWO Wojciech Hajdukiewicz z siedzibą w Olsztynie przy ul. Koszalińskiej 29, 10-621 Olsztyn, legitymująca się numerem identyfikacji podatkowej NIP: 739-171-28-88, REGON: 280446026 , Biuro obsługi klienta: tel.: 508 066 339, e-mail: apac@apac.com.pl (dalej Sprzedawca lub PHU ELHAWO). Sprzedawca jest Usługodawcą w rozumieniu Regulaminu Sklepu Internetowego.

1.4 Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej która założyła konto w Sklepie internetowym. Klient jest Usługobiorcą w rozumieniu Regulaminu Sklepu internetowego. Osoba dokonująca zakupów w Sklepie internetowym w imieniu osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej oświadcza, że jest upoważniona do działania w imieniu tej osoby.

1.5 Stały klient – Klient, któremu PHU ELHAWO. przyznał status Stałego Klienta.

1.6 Przedsiębiorca – Klient, dokonujący zakupu w Sklepie internetowym bezpośrednio w związku z prowadzoną przez Klienta działalnością gospodarczą lub zawodową. Dla uniknięcia wątpliwości za Przedsiębiorcę uważa się w szczególności Klienta, który na etapie rejestracji Konta w Sklepie internetowym zaznaczył opcję Firma (podał NIP).

1.7 Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221Kodeksu cywilnego).

1.8 Użytkownik – podmiot korzystający ze Sklepu internetowego do czasu zalogowania się do Konta w Sklepie internetowym.

1.9 Cennik ogólny – ceny widoczne w Sklepie internetowym dla użytkownika nie zalogowanego do Konta.

1.10 Cennik indywidualny – ceny przygotowane dla Stałego klienta. Sprzedawca może podjąć decyzję o przygotowaniu dla danego Stałego klienta Cennika indywidualnego w oparciu o analizę historii zakupów danego Klienta w Sklepie internetowym.

1.11 Konto – podstrona Sklepu internetowego, dostępna po dokonaniu przez Użytkownika rejestracji na stronie Sklepu internetowego. Po dokonaniu rejestracji, dostęp do Konta wymaga każdorazowo zalogowania się.

1.12 Informacje handlowe – informacje o towarach wyświetlane w Sklepie internetowym. Informacje handlowe w zakresie ceny oraz dostępności towaru, na etapie przed dodaniem towaru do Koszyka i zalogowaniem się do Konta, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego lecz jedynie zaproszenie do rozpoczęcia negocjacji.

1.13 Oferta – treść oznaczona jako „Podsumowanie zamówienia”, wyświetlana Klientowi po dodaniu towaru do Koszyka i po zalogowaniu się do Konta. Ofertą jest również propozycja zawarcia umowy oznaczona jako Oferta, przygotowana przez PHU ELHAWO w odpowiedzi na wysłanie zapytanie na adres apac@apac.com.pl 

1.14 Zapytanie ofertowe – funkcja dostępna na stronie Sklepu internetowego za pośrednictwem formularza kontaktowego pod adresem http://apac24.pl/contact lub adresu apac@apac.com.pl umożliwiająca skierowanie  prośby o przygotowanie oferty dotyczącej towarów nie dostępnych standardowo za pośrednictwem Sklepu internetowego, lub przygotowania oferty sprzedaży na innych warunkach cenowych lub dotyczących kosztu transportu, niż dostępne dla tego Klienta na normalnych zasadach obowiązujących go w Sklepie internetowym.

1.15 Klauzule – zgody w formie tzw. „check-boxów” w ramach formularza dostępnego na stronie Sklepu internetowego na etapie rejestracji w Sklepie internetowym, których zaznaczenie oznacza zgodę na treść niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedazy, Regulaminu Sklepu internetowego, Polityki prywatności Sklepu internetowego, oraz odrębnie - zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingowym, oraz na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną.

1.16 Dni robocze: dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy, o których mowa w ustawie z dnia 18.01.1951 r. o dniach wolnych od pracy.

1.17 Aplikacja mobilna – program komputerowy umożliwiający korzystanie z niektórych funkcjonalności Usługi za pośrednictwem urządzenia mobilnego.

1.18 Umowa sprzedaży: umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny. W przypadku Konsumentów, umowa sprzedaży jest umową zawieraną pomiędzy Sprzedawcą i Kupującym na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumentów. Na treść umowy składa się zamówienie oraz OWS.

1.19 OWS są udostępnione do wydrukowania, pobrania, odtwarzania i utrwalenia na stronie Sklepu internetowego, w zakładce „Ogólne Warunki Sprzedaży”.

2. ZAWIERANIE UMOWY SPRZEDAŻY TOWARU

2.1 Połączenie ze stroną internetową www.apac24.pl. nie wiąże się dla Użytkownika z obowiązkiem ponoszenia jakichkolwiek opłat na rzecz Sprzedawcy.

2.2 Z zastrzeżeniem pkt. 2.7 do zawarcia umowy sprzedaży towarów za pośrednictwem Sklepu internetowego niezbędne jest:

2.2.1 założenie Konta i zalogowanie się do swojego Konta. W przypadku rozpoczęcia przez Użytkownika procesu zakupowego bez wcześniejszej rejestracji, rejestracja musi zostać dokonana najpóźniej przed kliknięciem przez Użytkownika na przycisk „Dalej-podsumowanie zamówienia”.

2.2.2 prawidłowe, kompletne wypełnienie formularza zamówienia poprzez:

a) dokonanie wyboru rodzaju, ilości towaru, poprzez kliknięcie przycisku „Do koszyka” na stronie internetowej Sklepu internetowego

b) dokonanie wyboru sposobu dostawy, sposobu płatności, terminu płatności (w przypadku Stałego klienta, któremu został przyznany limit kredytowy), podanie miejsca dostarczenia towarów, poprzez kliknięcie odpowiedniego przycisku w Sklepie internetowym. W przypadku umów sprzedaży zawieranych za pośrednictwem Aplikacji mobilnej Klient może dokonać płatności w ramach sposobów określonych w pkt. 3.3.7 oraz skorzystać wyłącznie ze sposobu dostawy – dostawa kurierem.

c) podanie danych osobowych oznaczonych symbolem „*” jako obowiązkowe,

2.2.3 zaznaczenie pola typu „check-box” potwierdzającego zapoznanie się i akceptację Regulaminu, OWS oraz Polityki prywatności. Klient nie jest zobowiązany do akceptacji pozostałych Klauzul dostępnych na etapie zakupu towaru.

2.2.4 zapoznanie się przez Klienta z ostatecznym brzmieniem treści wiążącej Sprzedawcę Oferty, wyświetlanej na stronie Sklepu internetowego po dokonaniu czynności określonych w pkt. 2.2.2-2.2.3 OWS oznaczonej jako „Podsumowanie zamówienia”.

2.2.5 potwierdzenie woli zawarcia umowy sprzedaży na warunkach określonych w Ofercie poprzez kliknięcie przycisku „Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

2.3 W celu umożliwienia Klientowi zapoznania się z ostatecznym brzmieniem umowy sprzedaży, która zostanie zawarta z Klientem po kliknięciu przezeń na przycisk „Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, w szczególności w celu umożliwienia Klientowi wykrycia i skorygowania ewentualnych błędów we wprowadzonych przez klienta danych, w tym wprowadzenia zmian w zakresie danych, o których mowa w pkt. 2.2.2 OWS, Klient powinien kliknąć na przycisk – „Dalej – Podsumowanie Zamówienia”. Oferta wyświetlana na etapie „Podsumowania zamówienia” przestaje wiązać PHU ELHAWO z chwilą zamknięcia przez Klienta strony internetowej Sklepu internetowego lub wyłączenia Aplikacji mobilnej, bez kliknięcia na przycisk „Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty” lub z chwilą wprowadzenia przez Klienta zmian w treści Oferty zgodnie z pkt. 2.4 OWS.

2.4 Do chwili kliknięcia przez przycisku „Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty” na etapie „Podsumowania zamówienia”, Klient może w każdej chwili zmienić wcześniej dokonany wybór w zakresie określonym w pkt. 2.2.2 OWS poprzez odznaczenie wcześniej zaznaczonej opcji wyboru lub przerwać proces zakupu towaru i zrezygnować z zakupu towaru.

2.5 Kliknięcie przycisku „Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty” oznacza:

2.5.1 Potwierdzenie przez Klienta prawidłowości danych Klienta,

2.5.2 potwierdzenie przez Klienta otrzymania Oferty i jednoczesne jej przyjęcie skutkujące zawarciem przez Klienta z PHU ELHAWO skutecznej prawnie Umowy sprzedaży na warunkach określonych w Ofercie wyświetlanej na stronie Sklepu internetowego na etapie „Podsumowanie zamówienia” oraz na warunkach określonych w OWS.

2.6 Z chwilą kliknięcia przez Klienta na przycisk „Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty” do Klienta jest wysyłana wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres podany przez Klienta podczas rejestracji Konta, z potwierdzeniem wszystkich warunków zawartej umowy sprzedaży oraz dodatkowo, w przypadku wyboru opcji płatności „Przedpłata na konto”, z numerem konta bankowego, na który należy wpłacić cenę za zakupiony towar oraz z terminem płatności. Niezależnie od powyższego, warunki umowy sprzedaży zaakceptowane przez Klienta, są dostępne dla Klienta w zakładce „Historia zamówień” z możliwością samodzielnego wydruku przez Klienta. W celu zabezpieczenia na własne potrzeby treści OWS w wersji obowiązującej w chwili zawierania umowy sprzedaży, TIM S.A. sugeruje skopiowanie treści OWS i zapisanie jej na dysku komputera Klienta.

2.7 W przypadku otrzymania przez Klienta Oferty w odpowiedzi na wysłanie Zapytania ofertowego, do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi poprzez kliknięcie przez Klienta na przycisk „Zaakceptuj ofertę”.

3. CENA SPRZEDAŻY ORAZ SPOSOBY ZAPŁATY

3.1 Ceny w Sklepie internetowym są podawane w polskich złotych (PLN) z uwzględnieniem podatku od towarów i usług. Ceny towarów prezentowane w Sklepie internetowym nie zawierają kosztu transportu towarów do miejsca wskazanego przez Klienta. Koszt transportu uzależniony jest od wybranej przez Klienta opcji dostawy towaru, na etapie uzupełniania formularza zamówienia.

3.2 Cena towaru prezentowana w Sklepie internetowym przed dodaniem towaru do Koszyka ma jedynie charakter zaproszenia do rozpoczęcia negocjacji i może się różnić od ceny tego towaru po dodaniu towaru do Koszyka. Wpływ na różnicę w cenie mają każdorazowo następujące okoliczności: ilość towaru, wartość zamówienia, sposób dostawy, sposób płatności, aktualne promocje. Stali klienci mogą mieć ponadto możliwość kupowania towarów na warunkach określonych indywidualnie dla nich.

3.3 Sprzedawca umożliwia następujące sposoby zapłaty ceny za zakupiony towar:

3.3.1 Przedpłata na konto - przelewem na konto bankowe wskazane w potwierdzeniu zamówienia przesłanym za pośrednictwem poczty elektronicznej zgodnie z procedurą opisaną w pkt 2.6 OWS.

3.3.2 Kartą płatniczą online (PayPro S.A.) – płatność karta płatniczą lub kredytową za pośrednictwem DialCom24 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-327) przy ul. Kanclerskiej 15 prowadzącej serwis www.przelewy24.pl,

3.3.3 Szybki przelew (przelew 24.pl) - płatność za pośrednictwem DialCom24 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-327) przy ul. Kanclerskiej 15 prowadzącej serwis za pośrednictwem www.przelewy24.pl,

3.3.4 Płatność przy odbiorze – płatność gotówką kurierowi przy odbiorze (pobranie),

3.3.5 Limit kredytowy - płatność w odroczonym terminie indywidualnie określonym przez Sprzedawcę dla danego Stałego Klienta, w ramach limitu kredytu kupieckiego,

3.3.6 Płatność ratalna – nie jest obecnie dostępna Alior raty – płatność za pośrednictwem DialCom24 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-327) przy ul. Kanclerskiej 15 prowadzącej serwis www.przelewy24.pl, w przypadku zakupów o wartości od 300,00 zł do 20.000,00 zł (w tym podatek od towarów i usług VAT).

3.3.7 W przypadku umów sprzedaży zawieranych za pośrednictwem Aplikacji mobilnej Klient ma do dyspozycji następujące sposoby płatności:

a) Przedpłata na konto - przelewem na konto bankowe wskazane w potwierdzeniu zamówienia przesłanym za pośrednictwem poczty elektronicznej zgodnie z procedurą opisaną w pkt 2.6 OWS.

b) Płatność przy odbiorze – płatność gotówką kurierowi przy odbiorze (pobranie),

c) Limit kredytowy, płatność w odroczonym terminie indywidualnie określonym przez Sprzedawcę dla danego Stałego Klienta, w ramach limitu kredytu kupieckiego

3.4 W przypadku zapłaty kartą płatniczą lub kredytową rachunek Klienta w banku, który wydał kartę zostaje obciążony należnością w chwili zaksięgowania środków.

3.5 PHU ELHAWO nie przechowuje danych karty płatniczej lub kredytowej za pośrednictwem, której klient dokonuje płatności. Płatności kartami są autoryzowane przez PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu.

3.6 Klient uiszcza cenę za zakupione towary gotówką w momencie odbioru, przed wysłaniem towaru - z wykorzystaniem jednej z form płatności opisanych w pkt. 3.3 OWS, lub w odroczonym terminie płatności.

3.7 W przypadku wyboru opcji płatności „Przedpłata na konto” lub „Szybki przelew (przelewy24.pl)” termin płatności wynosi 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

3.8 Opcja zapłaty – płatność ratalna Alior raty oznacza możliwość sfinansowania przez Klienta zakupu towarów objętych danym zamówieniem ze środków pochodzących z umowy pożyczki zawartej przez Klienta z podmiotem zewnętrznym Alior Raty Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Jasnogórskiej 11, 31-358 Kraków (KRS: nr: 0000411576). Sprzedawca nie pośredniczy w zawieraniu umowy pożyczki z Alior Raty Sp. z o.o. a jedynie umożliwia złożenie przez Klienta wniosku o zawarcie umowy pożyczki za pośrednictwem elektronicznego formularza wniosku o udzielenie pożyczki udostępnionego przez Alior Raty Sp. z o.o. na stronie Sklepu internetowego. Warunki na jakich udzielona jest pożyczka oraz procedurę zawarcia umowy pożyczki określa pożyczkodawca - Alior Raty Sp. z o.o. Sprzedawca nie przetwarza danych osobowych podawanych przez Klienta podczas wypełniania wniosku kredytowego. W przypadku wyboru przez Klienta opcji zapłaty – „Płatność ratalna Alior raty”, umowa sprzedaży towaru w Sklepie internetowym jest zawarta pod warunkiem rozwiązującym nie zawarcia przez Klienta umowy pożyczki z Alior Raty Sp. z o.o.

4. WARUNKI DOSTARCZANIA TOWARÓW

4.1 Kupione towary będą dostarczone pod wskazany adres wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej pocztą kurierską, specjalistycznym transportem samochodowym. W przypadku umów sprzedaży zawieranych za pośrednictwem Aplikacji mobilnej Klient może skorzystać wyłącznie ze sposobu dostawy – dostawa kurierem.

4.2 Sprzedawca jest zobowiązany wydać towar Konsumentowi nie później niż 30 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

4.3 Z zastrzeżeniem pkt. 4.4, PHU ELHAWO gwarantuje dostarczenie towarów w następnym dniu roboczym po dniu złożenia zamówienia, pod warunkiem (warunki muszą być spełnione łącznie):

4.3.1 złożenia zamówienia w Dzień roboczy; w przypadku Klientów dokonujących zakupów z opcją płatności - limit kredytowy, zamówienie musi zostać złożone do godziny wskazanej na stronie Sklepu internetowego w zakładce – Warunki i koszty dostawy.

4.3.2 zamówienia towarów oznaczonych w Sklepie internetowym znaczkiem „Gwarancja dostawy w 1 dzień”,

4.3.3 nie posiadania przez Klienta wobec Sprzedawcy, w dniu składania zamówienia, niezapłaconych w terminie zobowiązań pieniężnych,

4.3.4 wybrania jednego z następujących sposobów zapłaty: „Limit kredytowy”, „Karta płatnicza online (PayPro S.A.)”, „Szybki przelew (przelewy24.pl)”,

4.3.5 złożenia zamówienia oraz dokonania zapłaty za pośrednictwem serwisu www.przelewy24.pl w takim czasie aby:

a) w przypadku wyboru sposobu zapłaty „Szybki przelew (przelewy24.pl)” – informacja o wpływie środków pieniężnych za zakupiony towar na konto Sprzedawcy. w serwisie ww.przelewy24.pl, dotarła do PHU ELHAWO do godziny 12:00 w dniu złożenia zamówienia,

b) w przypadku wyboru sposobu zapłaty „Karta płatnicza online (PayPro S.A.)” - informacja o poprawnie wykonanej przez Klienta płatności za zakupiony towar za pośrednictwem serwisu ww.przelewy24.pl, dotarła do PHU ELHAWO do godziny 12:00 w dniu złożenia zamówienia,

c) nie wystąpienia po nadaniu przesyłki do przewozu okoliczności niewywołanych winą przewoźnika, winą Klienta albo o charakterze siły wyższej, które mogłyby mieć wpływ na niedostarczenie towaru w gwarantowanym terminie dostawy.

4.4 W przypadku nieobecności Klienta lub osoby upoważnionej do odbioru towaru w miejscu wydania przesyłki, w czasie pierwszej podjętej przez przewoźnika próby doręczenia towaru, gwarantowany termin dostarczenia towaru uważa się za zzachowany, w przypadku awizowania przez przewoźnika przesyłki.

4.5 W przypadku nie wywiązania się przez PHU ELHAWO. z zobowiązania, o którym mowa w pkt. 4.3 OWS, PHU ELHAWO w ramach odszkodowania, na żądanie Klienta, udzieli mu rabatu w wysokości 10 % od wartości netto towarów nie dostarczonych w gwarantowanym terminie dostawy. Kwota rabatu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym zostanie skompensowana z wzajemnymi wierzytelnościami PHU ELHAWO przy kolejnym zamówieniu.  Nierozliczona kwota rabatu przepada po 180 dniach .

4.6 W celu zgłoszenia chęci uzyskania rabatu, o którym mowa w pkt. 4.5 Klient powinien w terminie 7 dni od dnia upływu gwarantowanego terminu dostawy, wypełnić formularz reklamacji dostępny na stronie Sklepu internetowego – Reklamacja z tytułu gwarancji dostawy.

5. POZOSTAŁE WARUNKI SPRZEDAŻY

5.1 W przypadku umów sprzedaży zawieranych z Przedsiębiorcą PHU ELHAWO wyłącza swoją odpowiedzialność odszkodowawczą z tyłu opóźnienia oraz zwłoki w dostarczeniu towaru, z zastrzeżeniem pkt. 4.5 OWS.

5.2 W przypadku Przedsiębiorców, rabat, o którym mowa w pkt. 4.5 OWS jest jedyną formą odszkodowania należną z tytułu nie wywiązania się przez Sprzedawcę z zobowiązania, o którym mowa w pkt. 4.3 OWS.

5.3 W przypadku umów sprzedaży zawieranych z Przedsiębiorcą PHU ELHAWO wyłącza swoją odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu utraconych korzyści.

5.4 Umowa sprzedaży towaru jest zawierana w języku polskim.

5.5 Umowa sprzedaży towaru jest zawierana zgodnie z prawem polskim.

5.6 Długość węży i przewodów pneumatycznych sprzedawanych w Sklepie internetowym jest ustalana z dokładnością dopuszczającą błąd graniczny pomiaru o wartości 3%. Oznaczenia nadrukowane na kablach i przewodach przez producentów w trakcie procesu produkcji nie są podstawą do ustalania długości.

5.7 Koszty odebrania towaru, w tym koszty rozładunku towaru ze środka transportu ponosi Klient.

 

6. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY – PRZEDSIĘBIORCY.

6.1 Przedsiębiorca może odstąpić od umowy sprzedaży towaru zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego bez podawania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni licząc od daty otrzymania zwracanego towaru.

6.2 Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży nie dotyczy towarów, których zakup nie jest możliwy przez dodanie ich do Koszyka w Sklepie internetowym lecz jedynie w skutek otrzymania od Sprzedawcy odrębnej Oferty w odpowiedzi na przesłanie przez Przedsiębiorcę Zapytania ofertowego.

6.3 W przypadku Przedsiębiorców prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży nie dotyczy kabli i przewodów ciętych na zamówienie Przedsiębiorcy.

6.4 W przypadku Przedsiębiorców zwrotowi nie podlegają towary w jakikolwiek sposób używane, towary uszkodzone lub zabrudzone lub których opakowanie jest uszkodzone lub zabrudzone.

6.5 Zwrot towaru odbywa się na koszt Sprzedawcy pod warunkiem, że:

6.5.1 zwracany towar nie przekracza maksymalnych wymiarów: długość - 300 cm, szerokość - 300 cm, wysokość - 160 cm oraz waga do 100 kg oraz

6.5.2 Przedsiębiorca w celu dokonania zwrotu skorzysta ze specjalnego elektronicznego formularza zwrotów dostępnego na stronie Sklepu internetowego w zakładce „Reklamacje i zwroty”.

6.6 Zamówienie kuriera po odbiór zwracanego towaru za pośrednictwem elektronicznego formularza zwrotu przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 6.1. jest równoznaczne ze złożeniem przez Klienta oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży.

6.7 W przypadku towarów nie spełniających warunków, o których mowa w pkt. 6.5 zwrot towarów do Sprzedawcy odbywa się na koszt Przedsiębiorcy.

6.8 W przypadku nie skorzystania ze specjalnego elektronicznego formularza zwrotów dostępnego na stronie Sklepu internetowego w zakładce „Reklamacje i zwroty”, oświadczenie w sprawie odstąpienia od umowy sprzedaży należy skierować na adres: PHU ELHAWO Wojciech Hajdukiewicz , ul. Koszalińska 29, 10-621 Olsztyn. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy Klient ma możliwość pobrać ze strony Sklepu internetowego z zakładki „Reklamacje i zwroty”.

6.9 Do zachowania terminu, o którym mowa w ust. 6.1. wystarczy wysłanie do PHU ELHAWO oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem lub zamówienie kuriera po odbiór zwracanego towaru za pośrednictwem elektronicznego formularza zwrotu na stronie Sklepu internetowego, przed upływem ww. terminu.

6.10 Zwrot środków pieniężnych za zwrócone towary może nastąpić poprzez potrącenie z wzajemnymi wierzytelnościami Sprzedawcy wobec Przedsiębiorcy.

6.11 W przypadku gdy Przedsiębiorca złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy po terminie, o którym mowa w pkt. 6.1 lub zwracany towar nie spełnia warunków, o których mowa w pkt. 6.2-6.4 Przedsiębiorca jest zobowiązany odebrać towar przesłany do Sprzedawcy w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania od Sprzedawcy. Po bezskutecznym upływie terminu do odebrania ww. towaru Sprzedawca ma prawo zutylizować taki towar, bez prawa żądania przez Przedsiębiorcę odszkodowania od Sprzedawcy.

7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY – KONSUMENCI. Zasady określone w niniejszym ustępie dotyczą wyłącznie konsumentów.

7.1 Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

7.2 Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 30 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy, a w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno - po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.

7.3 Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować PHU ELHAWO z siedzibą w Olsztynie przy ul. Koszalińskiej 29, 10-621 Olsztyn adres e-mail: apac@apac.com.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

7.4 Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, którego treść znajduje się w pkt. 7.9 oraz w zakładce „Reklamacje i zwroty” na stronie Sklepu internetowego, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej www.apac24.pl. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

7.5 Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

7.6 Skutki odstąpienia od umowy

7.6.1 W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodzili się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

7.6.2 Jeśli nie korzystają Państwo z możliwości zwrotu towaru na nasz koszt w przypadkach, o których mowa w ust. 7.7, możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7.6.3 Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

7.6.4 Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy z zastrzeżeniem pkt. 7.7. Jeśli rzecz ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą lub kurierem, w przypadku, o którym mowa w pkt. 7.7, będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 780 PLN (w tym podatek VAT). Więcej informacji na temat kosztów zwrotu rzeczy w przypadku, gdy ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą lub kurierem, w przypadku, o którym mowa w pkt. 7.7 znajdą Państwo w zakładce „Reklamacje i zwroty” na stronie Sklepu internetowego.

7.6.5 Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

7.7 Niezależnie od możliwości przesłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy w sposób, o którym mowa w pkt. 7.3, w celu uproszczenia i przyśpieszenia procedury zwrotu towarów o wymiarach maksymalnych: długość - 300 cm, szerokość - 300 cm, wysokość - 160 cm oraz waga do 100 kg, PHU ELHAWO sugeruje korzystanie ze specjalnego elektronicznego formularza zwrotów dostępnego na stronie Sklepu internetowego w zakładce „Reklamacje i zwroty”. Zwrot towaru dobywa się na koszt PHU ELHAWO wyłącznie w przypadku dokonania zamówienia kuriera za pośrednictwem elektronicznego formularza zwrotu na stronie www.apac24.pl. Zamówienie kuriera po odbiór towaru za pośrednictwem elektronicznego formularza zwrotu przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 7.1. jest równoznaczne ze złożeniem przez Państwa oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży.

7.8 Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Państwu w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

7.9 Wzór formularza odstąpienia od umowy:

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA

 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy sprzedaży towaru)

Adresat: PHU ELHAWO Wojciech Hajdukiewicz, ul. Koszalinska 29, 10-621 Olsztyn, adres e-mail: apac@apac.com.pl

Ja/My(*) ……………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………….………………..…........................................................................................................................

niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: ……………………………………. …………………….……….…………………………………………………………..….…………………………………………………………………………………..………….........................................................

Data odbioru: ……………………………………

Imię i nazwisko konsumenta(-ów) ………………………………………………….…...………………………...

Adres konsumenta(-ów) ……………………………………………………………………………………………………………………….…

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) ………………………………………………………………….…………..

Data: ……………………………………………………………………………………………………………………

9. RĘKOJMIA ZA WADY TOWARU

9.1 Sprzedawca jest zobowiązany sprzedać Klientowi towar wolny od wad.

9.2 Sprzedawca nie udziela gwarancji na sprzedawane przez siebie towary. Gwarancji mogą w danym przypadku udzielić producenci towarów lub ich autoryzowani przedstawiciele na terenie Polski. W związku z powyższym uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi na karcie gwarancyjnej lub w reklamie oraz we wskazanej przez gwaranta sieci serwisowej.

9.3 Udzielenie gwarancji nie pozbawia Klienta prawa do dochodzenia wobec PHU ELHAWO roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

9.4 Reklamacje z tytułu rękojmi za wady można składać w dowolny sposób zapewniający dojście do PHU ELHAWO, oświadczenia woli Klienta dotyczącego reklamacji, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres apac@apac.com.pl lub w formie pisemnej na adres: PHU ELHAWO Wojciech Hajdukiewicz, ul. Koszalinska 29, 10-621 Olsztyn, adres e-mail: apac@apac.com.pl. Niezależnie od możliwości, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, w celu uproszczenia i przyśpieszenia procedury reklamacji PHU ELHAWO sugeruje korzystane ze specjalnego formularza reklamacji dostępnego na stronie Sklepu internetowego w zakładce „Reklamacje i zwroty”.

9.5 Klient powinien wykazać fakt dokonania zakupu reklamowanego towaru od PHU ELHAWO

9.6 PHU ELHAWO na własny koszt odbiera wadliwy towar od Klienta. O terminie i sposobie odbioru towaru Klient zostanie każdorazowo poinformowany przez PHU ELHAWO.

9.7 Sprzedawca ustosunkuje się do otrzymanego od Państwa żądania z tytułu rękojmi za wady i poinformuje Państwa o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, jeśli podali Państwo w tym celu adres e-mail.

9.8 W przypadku, gdy Przedsiębiorca korzysta z uprawnień z tytułu rękojmi za wady, towar zostanie wymieniony na wolny od wad lub naprawiony, a jeśli będzie to już niemożliwe, Przedsiębiorca może odstąpić od umowy sprzedaży wadliwego towaru o ile wada jest istotna.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1 Zmiana OWS nie wpływa na treść czynności prawnych dokonanych przez PHU ELHAWO z Klientem za pośrednictwem Sklepu internetowego do dnia wejścia w życie nowych OWS.

10.2 OWS obowiązuje od dnia 25.12.2014 r.

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl